Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant data de la primera prova

22/10/2019

Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant data de la primera prova

 

DECRET ALCALDIA Nº 79/2019

 

 

DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENANT EL TRIBUNAL I FIXANT LA DATA DE LA PRIMERA PROVA

 

Competència:

 

Identificació de l’expedient:

 

Fets

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 69/2019 de data 19/09/2019, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de Netejador/a de l’Ajuntament de Els Guiamets, grup APL, mitjançant concurs de valoració de mèrits, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats urgents i inajornables, ja que l’ Ajuntament no disposa de personal de neteja.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al taulell d'anuncis de la corporació, així com en el Butlletí Oficial de la província, en el Portal de Transparència.

En data 16 d’octubre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

 

Fonaments jurídics:

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

 

PART DISPOSITIVA:

Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de netejador/a de l’Ajuntament de Els Guiamets, grup APL, mitjançant concurs de valoració de mèrits, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional:

 

Admesos:

 

  1. Meritxell Giné Benet , DNI núm.  39471850-D.

 

Exclosos:  CAP

 

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el tauler d'anuncis de la corporació, a la seu electrònica de l’Ajuntament, al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.[1]

 

Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases:

 

PRESIDÈNCIA: Funcionari/ària amb el mateix grup de titulació o superior que la plaça objecte de la convocatòria.

 

VOCALS: 2 vocals (titulars i suplents) Funcionari/ària amb el mateix grup de titulació o superior que la plaça objecte de la convocatòria.

 

SECRETARI, El qui ho es de la Corporació o funcionari en qui delegui.  Tindrà veu però no tindrà vot.

 

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

 

Tercer. El tribunal qualificador s’ha de constituir a la Sala d’Actes de l’ Ajuntament  el dia 24 d’octubre de 2019 , a les 10,00 hores.  Els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici en el lloc i l’hora indicats.

 

El mateix dia s’ha d’anunciar la data, l’hora i el lloc de realització del segon exercici, mitjançant exposició pública en el tauler d’anuncis de la Corporació, a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Portal de transparència.

 

Quart. L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra Z, d’acord amb el resultat del sorteig que fa la Diputació de Tarragona, publicat al BOPT 98, de 23 de maig de 2017.

Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació, en el tauler d’anuncis de la corporació, a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Portal de transparència, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós d’administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

 

 

[1] Si es presenten reclamacions o s’esmenen defectes, cal dictar una nova resolució acceptant-los o no i aprovant definitivament la llista d’admesos i exclosos. Si no es presenten reclamacions, serà suficient un certificat del secretari fent constar que en la data en què va finalitzar el termini per esmenar o reclamar, i com que no se n’ha presentat cap, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevé definitiva.