PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONCURS PÚBLIC PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL CAFÉ DE L’ATENEU

12/11/2021

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONCURS PÚBLIC PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL CAFÉ DE L’ATENEU

Es necessita personal autònom per a la gestió del cafè de l'Ateneu dels Guiamets.

El cafè de l'Ateneu vol ser la sala d'estar del poble i fer possible l'encontre amb el lleure, la reflexió, la discussió i la cultura.

Els interessats han de presentar a la Junta Directiva de l'Entitat un projecte on es presentin a títol personal i on s'expliqui com pensen desenvolupar l'activitat (per això s'ofereix, si cal, una visita a l'Ateneu).

 

FONAMENT DE DRET:

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, del formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.

Ley 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local

Ley 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques- LPAP.

Ley 9/2017,, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals.

Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, Reglament de bens de les entitats locals

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , text refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya.

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de Patrimoni dels ens locals.

 

CONDICIONS DE LLOGUER:

- Es cobren 200€ mensuals de lloguer

- Subministraments a càrrec de l’arrendatari: llum (l’import de la llum quan la factura superi els 300 €, ja que fins aquest import se’n fa càrrec l’Ajuntament), aigua, gas, pelets, escombraries i la meitat de la mensualitat de l’alarma. (es cobren 6€ de telèfon fixe i la meitat de l’import de l’alarma (32,29 €), junt amb el lloguer fan un total de 238,29)

- La connexió wifi va a càrrec de l’Ajuntament.

 

DURACIÓ DE LA CONCESSIÓ:  1 ANY , prorrogable

 

CONDICIONS DEL LOCAL

El local està totalment adequat, disposa de cuina equipada, ascensor, estufa de pelets, neveres, televisió, ventiladors, etc.

 

D'acord amb els objectius de l'entitat es valoraran els següents aspectes

1) Saber català.

2) Estar empadronat al poble/ comarca.

3) Tenir alguna experiència en restauració.

4) Màxima disponibilitat horària.

5) Compromís d'ús i promoció de productes autòctons i locals.

 

TERMINI:

Es podran presentar els projectes fins al 17 de desembre de 2021.

a les 14:00 h

 

PRESENTACIÓ D’OFERTES:

Per qualsevol dubte o aclariment i per presentar les ofertes us podeu posar en contacte amb les oficines municipals amb horari d’atenció al públic 8 a 14 h:

 

Ajuntament dels Guiamets

Carrer Església, 2,

43777 Els Guiamets

aj.guiamets@altanet.org

Tel. 977413110