Noticies

11/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets les quantitat de 847,29 euros en concepte de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans en la convocatòria de l'any 2020.
10/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 8.032,18 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 en la convocatòria de l'any 2020.
08/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament dels Guiamets una subvenció per l’obra de reparació de l’entorn de la piscina municipal per un import de 36.344,04 € dins la línia de subvencions excepcionals 2020.
26/01/2021
En el marc del projecte d’ampliació de l’àrea de protecció envers la contaminació lumínica del Parc Natural de la Serra del Montsant , el passat 12 de juny el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’anunci: “ANUNCI pel qual s’exposa a informació pública l’inici del procediment d’...
03/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 31.300,00€ en concepte de Subvenció de despeses corrents de l'Ajuntament per a l'any 2020, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2020, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens...
25/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 6.889,18 € en concepte d’activitats culturals per a l’impacte i les despeses de la COVID 2019 en activitats culturals, esportives i educatives.
27/10/2020
E D I C T E El Ple de l’ Ajuntament dels Guiamets en sessió ordinària del passat dia 8 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment la modificació puntual Nº 1 del POUM per tal de regularitzar la situació del dipòsit d’aigua potable municipal en els termes següents: Primer .- APROVAR INICIALMENT l’...
09/10/2020
DECRET DE L'ALCALDIA AMB LA LLISTA D'APROVATS DE LA BORSA DE TREBALL D'OFICIAL DE 1ª (prem aquí) /sites/guiamets/files/recursos/decret.final.borsa.pdf
02/10/2020
DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENANT EL TRIBUNAL I FIXANT LA DATA DE LA PRIMERA PROVA (prem aquí) /sites/guiamets/files/recursos/decret_num_44-2020-_llistat_definitiu_admesos_i_exclosos_de_la_borsa_doficial_1a_tribunal_i_data_de_la_prova.pdf
18/09/2020
DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS (prem aquí) /sites/guiamets/files/recursos/decret_num_43-2020-_dadmesos_i_exclosos_de_la_borsa_doficial_1a_agutzil.pdf

Pàgines